Zawieszenie płatności rat

Zawieszenie Płatności Rat

Zawieszenie płatności rat kredytu

W ramach  pozwu jest możliwe zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy poprzez unormowanie obowiązków  kredytobiorców  wynikających z umowy kredytu  w ten sposób, iż Sąd zawiesi obowiązek spłaty rat kredytu wynikający z treści umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Business woman ready to sign a contract

Standardowe oferty Banków

Standardowe oferty Banków  w zakresie zawieszenia płatności rat kredytu polegają póki co na uproszczeniu zasady udzielania karencji,  czyli czasowego odroczenia płatności raty kapitałowej. Działanie takie powoduje jedynie stan w którym przez pewien okres (aktualnie większość ofert wskazuje na okres od 3 do 6 miesięcy) płacone są jedynie raty odsetkowe (bez części kapitałowej). Po zakończeniu karencji niezapłacona część kapitałowa jest uwzględniana w nowym harmonogramie po zakończeniu karencji , co spowoduje zwiększenie raty kredytu. Zwiększenie to będzie dotyczyć nie tylko kwoty niezapłaconego do tej pory kapitału, ale będzie również powodować wzrost pozostałych kosztów odsetkowych kredytu.

W wielu ofertach Banków pojawia się również informacja o tym, iż aneks dotyczący karencji i zasad spłaty ma być podpisany później.

Wobec sporów sądowych istnieje ryzyko, iż w tych aneksach Bank będzie próbował dodać zapisy dotyczące uznawania długu, konwalidacji umowy bądź innych oświadczeń mających służyć obronie interesów Banku w procesach sądowych. Jakakolwiek chęć skorzystania z oferty Banku powinna polegać na wcześniejszym  przeanalizowaniu treści składanych oświadczeń przez Adwokata lub Radcę Prawnego.

Wskazuję, iż w aktualnym stanie prawnym , Bank po „wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy ze względu na brak płatności” musi przeprowadzić postępowanie sądowe o zapłatę, które również uwzględnia ewentualną ważność umowy oraz wpływ klauzul niedozwolonych na saldo zadłużenia.  Nieprawdziwe są  informacje przekazywane rzez Banki, iż jakakolwiek zaległość w racie wiąże się z natychmiastową egzekucją komorniczą lub utratą nieruchomości.

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

pomoc dla kredytobiorców

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym, które posiadają kredyty we frankach szwajcarskich ( CHF ) albo w EURO