Porady dla firm

Rodzaje spółek

Prawo przewiduje dwa typy spółek prawa handlowego: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Ponadto wyróżnia się spółkę cywilną, która w rzeczywistości stanowi umowę między stronami i nie posiada podmiotowości prawnej, jednak w praktyce również wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonalnie spółkę cywilną zaliczyć można do spółek osobowych.

Istnienie spółki osobowej opiera się na elemencie osobowym, tj. wspólnikach. Spółki te nie są osobami prawnymi, są tzw. niepełnymi osobami prawnymi (mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane). Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest w dużej mierze oparta na wspólnikach. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki to co do zasady obowiązek i prawo wspólników.

Spółki osobowe prawa handlowego to:

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo akcyjna
Porady prawne - prawo handlowe
Prawo handlowe - Kancelaria prawna

Istnienie spółki kapitałowej opiera się na elemencie majątkowym. Dopuszczalne jest istnienie jednoosobowych spółek kapitałowych. Spółka posiada osobowość prawną od chwili wpisania do rejestru. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest całkowicie wyłączona. Spółka odpowiada swoim majątkiem. Wyłoniony jest organ zarządczy, który zajmuje się prowadzeniem spraw i reprezentacją spółki.

Spółki kapitałowe prawa handlowego to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązanie spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie sytuacje osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki:

W związku z nieprawidłowościami rejestracji spółki lub podwyższaniu kapitału zakładowego.

Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników lub że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione – wówczas odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z zaniedbaniem zgłoszenia wniosku o upadłość.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od odpowiedzialności tej członek zarządu uwolnić może się poprzez wykazanie, że:

 • We właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości / wszczęto postępowanie układowe
 • Niezgłoszenie wniosku / niewszczęcie postępowania nastąpiło bez ich winy
 • Pomimo niezgłoszenia wniosku / niewszczęcia postępowania wierzyciel nie poniósł szkody

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej, staje się ona podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały wspólnikom spółki cywilnej przed przekształceniem. Wspólnicy spółki cywilnej z dniem przekształcenia, czyli dniem wpisu przekształconej spółki do rejestru, stają się wspólnikami spółki z o.o.

W celu przekształcenia spółki należy:

 • Sporządzić plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta
 • Powziąć uchwałę o przekształceniu spółki
 • Powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
 • Zawrzeć umowę spółki z o.o.
 • Dokonać wpisu do rejestru

Śmierć wspólnika spółki cywilnej

Śmierć wspólnika spółki cywilnej prowadzi do wygaśnięcia stosunku jaki wiązał go z pozostałymi wspólnikami. Ustawodawca wprowadza możliwość wejścia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Taka możliwość musi być uprzednio wskazana w umowie spółki lub uchwale wspólników. Spadkobiercy wskazują jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa.

Jeżeli spadkobiercy nie mają woli uczestniczenia w spółce, to ich sytuacja wygląda tak jak przypadek występującego ze spółki wspólnika – to znaczy, że przysługuje im rozliczenie finansowe.

Dwuosobowa spółka cywilna ulega rozwiązaniu wraz ze śmiercią jednego wspólnika, jeżeli w umowie spółki nie zawarto postanowienia o możliwości przystąpienia spadkobierców do spółki.

Pomoc prawna - Obsługa firm
Usługi prawne - Pomoc prawna dla firm

Upadłość

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnik jest niewypłacalny jeżeli:

 • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemuje się, że zdolność utracił jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące)

 • jest osobą prawną lub tzw. niepełną osobą prawną a jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku a stan ten utrzymuje się ponad 24 miesiące

 • posiada zdolność upadłościową (przedsiębiorcy, podmioty niebędące przedsiębiorcami jeżeli ustawa nadaje im taką zdolność, osoby fizyczne).

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/6799 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO lub GDPR) weszło w życie 24 maja 2016 r. Rozporządzenie będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 r.

I. Obowiązki administratora

 1. Wprowadzenie zasady rozliczalności (ang. accountability), zgodnie z którą administrator danych musi być w stanie wskazać przestrzeganie przepisów i wdrożenie środków.
  W związku z wprowadzeniem tej zasady powstają poniższe zmiany:
  • a) z dniem 25 maja 2018 przestaje obowiązywać rozporządzenie MSWiA z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – rezygnacja z twardych wytycznych dla administratorów i minimalnych standardów technicznych ochrony danych
  • b) każdy administrator samodzielnie dobiera środki ochrony danych osobowych
  • c) administrator będzie musiał faktycznie zapewnić w ten sposób ochronę danych osobowych, samo sporządzenie dokumentacji nie będzie wystarczające
 2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych już na etapie projektowania rozwiązań:
  • a) zasada uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
  • b) domyślna ochrona danych (privacy by default) – analiza zakresu danych pod kątem adekwatności i minimalnego i niezbędnego zakresu
 3. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO)
 4. administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (art. 35 RODO)
 5. obowiązek wyznaczenia inspektorów ochrony danych, w określonych przypadkach (art. 37 RODO), do zadań inspektora należy:
  • a) informowanie administratora i innych podmiotów o obowiązkach spoczywających na nich z mocy prawa
  • b) monitorowanie przestrzegania prawa
  • c) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania
  • d) współpraca z organem nadzorczym
  • e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz prowadzenie konsultacji
 6. rozszerzenie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
 7. stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji może posłużyć za element wywiązania się z obowiązków przez administratora lub podmiot przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia (art. 40-43 RODO)
 8. zgłaszanie naruszeń – w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu (art. 33 RODO) a także osobie, której dane dotyczą jeżeli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 9. Transfer danych poza UE
 10. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane – Za naruszenie przepisów RODO dotyczących danych wrażliwych grożą kary w wysokości aż do 20 mln euro lub aż do 4% rocznego światowego obrotu.
 11. Ograniczenie profilowania

II. Prawa osób

 1. 1. Warunki wyrażania zgody – art. 7 RODO
  • a. Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie.
  • b. Jeżeli zgoda wyrażana jest w pisemnym oświadczeniu zawierającym też inne kwestie, zapytanie o zgodę musi nastąpić w sposób wyraźnie odróżniający je od pozostałych kwestii.
  • c. Istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, z równą łatwością jak udzielenie tej zgody. Musi o tym zostać poinformowana przed wyrażeniem zgody.
  • d. Ocena dobrowolności zgody: jeżeli wyrażenie zgody nie jest niezbędne do wykonania umowy, nie może być od niej uzależnione wykonanie umowy
 2. Nowe i rozszerzone prawa obywateli
  • a. Prawo do „bycia zapomnianym” art. 17 RODO
  • b. Prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO
  • c. Prawo do sprzeciwu art. 21 RODO