Polisolokaty
Pomoc prawna

Sprawdź jak możemy Ci pomóc
Duże doświadczenie w sprawach przeciwko bankom
300
spraw sądowych w toku
40
wygranych spraw z Bankami

polisolokaty

Polisolokaty to produkty finansowe zawierające umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ( UFK ).

Na treść stosunku prawnego składa się umowa ubezpieczenia oraz element inwestycyjny, a ubezpieczony zobowiązuje się do długotrwałego (nawet do kilkunastu lat) opłacania składek.

Polisolokaty okazały się być produktami, na których ubezpieczeni mogli stracić więcej niż zyskać ze względu na praktykę jaką stosowały banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w formułowaniu i zawieraniu umów. Szczególnie bezprawne okazały się być wysokie opłaty likwidacyjne, jeżeli ktoś chciał zrezygnować z umowy wcześniej, a także sposób obliczania przez bank zysków po stronie ubezpieczonego.

shutterstock_437329927

Co warto wiedzieć?

Sytuacja taka ma miejsce między innymi, kiedy warunki umowy nie pozwalają na określenie wysokości świadczenia, a czasami możliwy jest ostateczny brak korzyści dla konsumenta (na koniec okresu umowy konsument otrzymuje jedynie zwrot swojego wkładu pomniejszony o podatek ). W umowie powinien zostać jasno określony wskaźnik indeksacji niezależny od którejkolwiek ze stron.

Poziom jasności i zrozumiałości, dokładnego poinformowania konsumenta o możliwych korzyściach, ale także potencjalnych stratach, ryzyku inwestycyjnym i wysokości opłat likwidacyjnych.

Zgodnie z dobrymi obyczajami opłata likwidacyjna powinna być proporcjonalna do realnie poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów. Przejęcie przez ubezpieczyciela ogromnej części wykupionych środków w całkowitym oderwaniu od skali poniesionych wydatków narusza dobre obyczaje. W tej kwestii głos zabrał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podnosząc, że pobieranie wysokich opłat likwidacyjnych stanowi przerzucenia ryzyka gospodarczego na konsumenta. Także Sądy niejednokrotnie wypowiadały się na temat niedozwolonego charakteru opłaty likwidacyjnej, a niektóre z takich zapisów umów trafiły na listę klauzul niedozwolonych.

Pomoc prawna w zakresie polisolokat

Oferta

  • Analiza umowy ubezpieczenia z UFK i załączników do umowy ( OWU i Regulamin )

  • Wyliczenie w zakresie kwoty do zwrotu w przypadku unieważnienia umowy

  • Rozwiązania prawne w zakresie zwrotu kwot zainwestowanych w ubezpieczenie ( wszystkich składek zapłaconych i naliczonej opłaty likwidacyjnej )

  • Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy

  • Unieważnienie umowy ubezpieczenia z UFK – tylko za zgodą konsumenta – dochodzi wtedy do zwrotu przez bank lub towarzystwo 100% wartości wpłaconych składek i innych opłat związanych z umową<
Adwokat Paweł Przybyłowski

Dlaczego warto?

Ponad 7 mln Polaków ulokowało swoje oszczędności w polisolokatach. Jednak w momencie wypowiadania umowy zostali obciążeni wysokimi opłatami likwidacyjnymi, których wysokość osiągała wartość nawet 50-70% zgromadzonych na lokacie środków. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów oraz stanowiskiem instytucji regulujących rynek kapitałowy i konsumencki, poszkodowani mają prawo walczyć o zwrot środków. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami dotyczącymi polisolokat także w innych częściach kraju.

Adwokat Paweł Przybyłowski