Wygrane sprawy z Bankami
Kredyty CHF

24.02.2020 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Getin pozywa i przegrywa – umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF z 2007 roku – nieważna w całości.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( SSO Mariusz Bartnik ) wyrokiem z dnia 24.01.2020 r. ( sygn. akt: I C 570/19 ) oddalił pozew Getin Noble Bank S.A. przeciwko Kredytobiorcy w całości i zasądził od banku na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817 zł.

Z pisemnego uzasadnienia Sądu do tego wyroku wynika, iż klauzula indeksacyjna stanowiła element określający wysokość świadczenia kredytobiorcy.

Analiza postanowień umownych prowadzi do wniosku, że w umowie niewłaściwie określono wysokość zobowiązania strony pozwanej.

W świetle art. 69 ustawy – Prawo bankowe koniecznym jest bowiem, by kwota udzielonego kredytu została oznaczona w umowie wyraźnie i jednoznacznie, zaś ewentualne odesłania np. do tabel, przeliczników itp. winny być na tyle jasne i precyzyjne, by nie było żadnych wątpliwości co do wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Tymczasem wysokość świadczenia, które miała spełnić pozwana, w istocie nie została dokładnie oznaczona.

Po pierwsze, w dacie podpisywania umowy kredytu pozwana nie miała nawet teoretycznej możliwości poznania wysokości własnego zobowiązania, nie był bowiem znany ani ustalony kurs, po jakim jej świadczenie miało być przeliczone w dacie wypłaty ani też kurs przeliczenia wysokości spłacanych rat. W samej umowie określono jedynie kwotę kredytu udzielonego w PLN, natomiast nie wskazano kwoty zadłużenia w CHF. Ta bowiem miała być określona dopiero w dniu wypłaty kredytu przy zastosowaniu kursu kupna walut określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków (§9 ust.2). Z kolei w § 9 ust. 3 umowy wskazano, że uruchomienie kredytu lub transzy kredytu winno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę wraz z dokumentacją, o której mowa w umowie.

Taka konstrukcja umowy powodowała, że wysokość zadłużenia pozwanej nie była znana aż do chwili podjęcia przez powoda jednostronnej decyzji o wypłacie środków. Dopiero wówczas bowiem powód dokonywał przeliczenia według nieokreślonego kursu. Wcześniej (a więc także w dacie zawierania umowy) nie było żadnej możliwości wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy.

Powyższe argumenty w ocenie Sądu przesądzają , że umowa kredytu jest w całości nieważna , skoro nie określa jednoznacznie zobowiązania jednej ze stron ( kredytobiorcy ) i daje możliwość dowolnego kształtowania jego wysokości drugiej ze stron tj. bankowi poprzez zastosowanie do rozliczeń miernika nieokreślonego precyzyjnie i nieobiektywnego tj. własnej tabeli kursowej. To zaś przesądza o konieczności oddalenia powództwa o zapłatę opartego o jej treść i zarzut niewykonania zobowiązania.

Sprawę prowadził Adwokat Paweł Przybyłowski z Kancelarii Adwokackiej w Gdyni

Adwokat Paweł Przybyłowski

Adwokat Paweł Przybyłowski

Szybka analiza umowy. Ponad 300 spraw sądowych w toku. Ponad 40 wygranych spraw z Bankami.

Zadzwoń: 58 620 63 43

Udostępnij wpis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype

Otrzymaj analizę umowy kredytowej CHF

Skontaktuj się z nami a otrzymasz szybką konsultację

Najnowsze wygrane sprawy z bankami:

30.12.2020 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Adrianna Gołuńska – Łupina wyrokiem z dnia  30.12.2020 r. na posiedzeniu niejawnym ( sygn. akt: I C  60/20  )   ustalił nieważność umowy kredytu  indeksowanego „ Multiplan” z  2009